Phụ gia bê tông

Phụ gia bê tông

Từ bê tông thương phẩm đến bê tông đúc sẵn hoặc bê tông cường độ cao, MC cung cấp phụ gia phù hợp với từng nhu cầu. Tác dụng hóa dẻo và duy trì độ sụt của dòng Powerflow và Techniflow hỗ trợ bê tông thương phẩm duy trì tính công tác, giúp việc thi công nhanh chóng đồng thời đạt được cường độ cao. Đối với bê tông đúc sẵn, phụ gia giảm nước mức độ cao thuộc dòng Powerflow đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hệ thống sản phẩm phụ gia bê tông:

  • Phụ gia siêu dẻo/phụ gia hóa dẻo
  • Hóa dẻo bê tông
  • Phụ gia bê tông
  • Duy trì độ sụt
  • Phụ gia cuốn khí
  • Phụ gia ổn định bê tông
  • Phụ gia đông kết nhanh
  • Phụ gia cho bê tông bán khô
  • Phụ gia dùng cho vữa – phụ gia dãn nở
  • Phụ gia cho vữa trộn tại cong trường/chất tạo bọt cho bê tông nhẹ